Felvételi‎ > ‎

Felvételi hatosztályos képzésre

Követelmények

  • egységes (központi) írásbeli vizsga anyanyelvből és matematikából 
  • szóbeli vizsga matematikából

Pontszámítás

A speciális tantervű hatosztályos matematika osztályunkba az egységes írásbeli felvételi, az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és szóbeli vizsga alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be.  

A hozott pontokat (50 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege adja. A beszámított tárgyak: magyar, matematika, egy nyelv, 2 természettudományos tárgy, (vagy egy természettudományos tárgy és informatika). 

A hatosztályos speciális matematika tagozatunkra jelentkező tanulók anyanyelvből is, és matematikából is meg kell, hogy írják  az  egységes írásbeli feladatsort, valamint szóbelizniük kell matematikából. Az összeredmény tekintetében azonos pontszám elérése esetén a XIII. kerületi lakosokat, illetve a szóbelin a magasabb pontszámot elérő tanulókat soroljuk előre.

 hozott pontok  központi írásbeli  szóbeli
 matematika anyanyelv 
 50 50  50  50 
Összesen: 200 pont

A sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgáztatásánál a Közoktatásról szóló 79/1993. törvény 30§. (9)-nak megfelelően járunk el.  Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján az igazgató egyénileg bírálja el, hogy milyen könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési időt,  vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) engedélyez. A sajátos nevelési igény elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga menete

A vizsgázó tétel húz, minden tétel két megoldandó feladatot tartalmaz. A tételhúzás után legalább fél óra felkészülési idő van a problémák megoldására és végiggondolására. Ezután szóban elő kell adni a megoldásokat a vizsgabizottságnak.

A szóbeli vizsga anyaga

Számtan, algebra

– Egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; legalább; legfeljebb helyes használata
– Természetes számok írása, olvasása, számegyenesen ábrázolása, összehasonlítása.
– Negatív számok értelmezése, összeadás, kivonás a negatív számok körében.
– Törtek, tizedes törtek fogalma, ábrázolása, összehasonlítása.
– Racionális számok halmaza. Racionális számok abszolút értéke.
– Szorzás, osztás törtekkel, tizedes törtekkel
– Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 
– Két szám számtani közepének meghatározása.
– Osztó, többszörös fogalma. Oszthatósági szabályok alkalmazása.
– Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó számolása.
– Számok felbontása prímtényezőkre.
– Egyenes és fordított arányosság felismerése, ábrázolása, számolási feladatok.
– Százalék fogalma. Százalékszámítás arányos következtetéssel
– Egyszerű, elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása következtetéssel (fordított irányú okoskodással, ábrarajzolással, mérleg-elvvel).
– Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Összefüggések, függvények, sorozatok

– Tájékozódás síkban, térben.
– Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben. Pontok koordinátáinak leolvasása.
– Grafikonok értelmezése, összetartozó adatok ábrázolása.
– Sorozatok képzési szabályának követése, felismerése.
– Együttváltozó adatok lejegyzése, ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.

Geometria

– Geometriai alapfogalmak szemléletes ismerete (párhuzamosság, merőlegesség, távolság).
– Adott tulajdonságú ponthalmazok rajzolása.
– Szögek fajtáinak felismerése, szög mérése.
– Négyzet, téglalap tulajdonságainak ismerete, kerület, terület számítása.
– Testek tulajdonságainak megfigyelése (lapok, élek, csúcsok, hálók).
– Kocka, téglatest hálója, felszíne, térfogata.
– Hosszúság, terület, térfogat, idő, tömeg mértékegységeinek ismerete, átváltásuk.
– Tengelyes szimmetria tulajdonságainak ismerete.
– Alapszerkesztések (másolás, merőleges, párhuzamos, szakaszfelező merőleges, tengelyes tükrözés.
– Sokszögek kerülete.
– Téglatestek felszínének, térfogatának számítása.

Gondolkodási módszerek

– Logikai feladatok megoldása.
– Esetek felsorolása, rendszerezése (sorba állítás, kiválasztás)Comments