Felvételi‎ > ‎

Felvételi a négy évfolyamos speciális matematika tantervű osztályba

Követelmények

  • magyar nyelvből: egységes írásbeli vizsga általános képzésre 
  • matematikából: egységes írásbeli vizsga tehetséggondozó képzésre (emelt szint) 
  • szóbeli vizsga matematikából

Pontszámítás

A felvételi  összeredményébe beszámítjuk az általános iskolai eredményeket (hozott pontok), az egységes  írásbeli vizsgán elért eredményeket és a szóbeli vizsgákon elért eredményeket. A négy évfolyamos képzésre a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be.  

A hozott pontokat (50 pont) a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok összege adja. A beszámított tárgyak minden tagozaton: 
  • magyar
  • matematika
  • egy nyelv
  • egy természettudományos tárgy
  • valamint 5. tárgyként egy másik természettudományos tárgy vagy informatika

 hozott pontok központi írásbeli szóbeli
 matematikaanyanyelv 
 5050 50 50 
Összesen: 200 pont

A sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgáztatásánál a Közoktatásról szóló 79/1993. törvény 30§. (9)-nak megfelelően járunk el.  Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján az igazgató egyénileg bírálja el, hogy milyen könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési időt,  vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) engedélyez. A sajátos nevelési igény elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga menete

A vizsgázó tétel húz, minden tétel két megoldandó feladatot tartalmaz. A tételhúzás után legalább fél óra felkészülési idő van a problémák megoldására és végiggondolására. Ezután szóban elő kell adni a megoldásokat a vizsgabizottságnak.

A szóbeli vizsga anyaga

A hatodik osztályosoknak kiadott követelményeken túl:

Számtan, algebra

– Hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. Hatványozás azonosságai konkrét példákon.
– Számok normálalakja.
– Betűk használata. Algebrai kifejezések.
– Egytagú és kéttagú algebrai kifejezések összeadása, kivonása, szorzása.
– Szöveges feladatok algebrai modelljének felismerése, meghatározása.
– Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
– Elsőfokú egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása.
– Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési értékének kiszámítása.

Összefüggések, függvények, sorozatok

– Lineáris függvények ábrázolása táblázattal.
– A lineáris függvény egyszerű tulajdonságai, tengelymetszet, meredekség, növekedés, csökkenés.
– Sorozatok folytatása, szabály felismerése.
– Sorozatok és vizsgálatuk, számtani, mértani sorozat.
– Egyszerű másodfokú függvények.
– Az abszolút érték függvény.
– Hozzárendelési szabállyal adott függvények ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása
– Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.

Geometria

– Háromszögek nevezetes vonalainak és köreinek ismerete.
– Háromszögek területének kiszámítása.
– Négyszögek osztályozása, paralelogramma, trapéz, rombusz tulajdonságai.
– Speciális négyszögek területének kiszámítása.
– Kör kerületének, területének kiszámítása.
– Középpontos tükrözés fogalma, tulajdonságai, szerkesztése.
– Szögfelező szerkesztése.
– Középpontosan szimmetrikus alakzatok.
– Szabályos sokszögek ismerete.
– Háromszögek szerkesztésének alapesetei.
– Háromszögek egybevágóságának alapesetei.
– Sokszögek átlóinak száma, belső, külső szögeinek összege.
– Egyenes hasábok, henger jellemzése, hálója.
– Sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.
– Háromszög, négyszög alapú hasábok, felszínük, térfogatuk.
– Térbeliség ábrázolása két dimenzióban, síkmetszetek, nézetek, vetületek.
– Nagyítás, kicsinyítés felismerése hétköznapi szituációkban.
– Pitagorasz tétel ismerete, alkalmazása síkbeli és térbeli számításoknál.

Gondolkodási módszerek

– Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
– Esetek felsorolása. Sorbarendezés, kiválasztás.
– Elemek halmazokba rendezése. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.
– Matematikai modellek keresése, érvényességének vizsgálata szöveges feladatokhoz

Comments